Kaivuohjeet rakentajille

Jos kaivat, niin ota yhteys

(24/7)

puhelin 0800 133 544 (arkisin kello 07.00-17.00)

 

OHJEET TYÖSKENTELYSTÄ VALOKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ

Kaivutyöt ovat yleisimpiä nettikatkon aiheuttajia. Kesäaikaan tehdään paljon maanrakennustöitä ja kaivinkoneet saattavat kolhia kaapeleita. Saneeraus- ja rakennustöitä tehdessä on syytä huomioida ennen kauhan kauhaisua, mitä maan alla piilee. Näin vältytään työtapaturmilta, nettijakelun keskeytyksiltä ja muilta vahingoilta.

Tässä tiedotteessa on menettelytavat ja ohjeet telekaapeleiden sijaintitietopalvelusta Tietoyhteiskuntakaari lakiin perustuen: Sijaintitiedolla tarkoitetaan viestintäverkosta tai päätelaitteesta saatavaa tietoa, joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun tarkoitukseen kuin viestinnän välittämiseen. Sijaintitiedon määritelmä vastaa sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 §:n 9 kohdan mukaista paikka-tiedon määritelmää (HE 125/2003 vp). Määritelmään on kuitenkin tarkennuksen vuoksi lisätty, että sijaintitieto voidaan myös saada päätelaitteesta, jotta epäselvyyttä ei ilmenisi siitä, sovelletaanko sijaintitietoihin liittyvää sääntelyä myös esimerkiksi satelliittipohjaiseen paikannukseen.

Tietoyhteiskuntakaari 241 § Telekaapeleita vaarantava työ Ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

242 § Telekaapeleiden sijaintia koskevien tietojen saatavuus ja tietoturva Teleyrityksen on saatettava telekaapeleiden sijaintia koskevat tiedot (kaapelitiedot) digitaaliseen muotoon. Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että kaapelitiedot on teknisesti mahdollista tarjota keskitetysti yhdestä paikasta. Kaapelitietoja on käsiteltävä siten, että tiedot on asianmukaisesti suojattu tietoturvaloukkauksilta ja niiden uhkilta. Viestintäviraston määräyksellä voidaan antaa tarkempia teknisiä määräyksiä kaapelitietojen digitaalisesta muodosta sekä niiden käsittelyn tietoturvasta

Mikä on sisäverkko?

– Sisäverkko on viestintäverkko mukaan lukien niihin liittyvät järjestelmät – Sisäverkko sijaitsee rakennuksessa tai rakennusten muodostaman kiinteistön alueella. – Sisäverkko on kiinteistön omaisuutta. (selvitysvastuu verkon omistajalla) – Sisäverkon kautta voi käyttää teleyritysten tarjoamia palveluja, kuten laajakaistayhteyttä tai televisiota. – Sisäverkko määritellään 3 §:ssä, mutta yksinkertaistettuna määräys koskee kiinteistöön elimellisesti kuuluvia ja sitä palvelevia kaapelointeja, laitteita ja tiloja, jotka eivät kuulu teleyrityksen yleiseen viestintäverkkoon

  1. Hanki uusi ajan tasalla oleva kaapelikartta – älä käytä vanhoja karttoja! Nouda tai tilaa kaapelikartta kaivulupa.fi sijaintitietopalvelusta hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 4 vrk ennen kaivutyötä
  2. Tutki kaapelikarttaa AINA huolella ja toimi ennen kaivutyötä seuraavasti:

Tutki saamaasi telekaapeleiden sijaintikarttaa tarkoin ennen kaivutöihin ryhtymistä! Selvitä kaivannon viiteviivan tiedoista kaapeleiden-, putkien- ja maadoitusten määrä. Näytön yhteydessä kartta on oltava kyseisellä työmaalla. Merkitse itse kaivantoa risteävä kohta tarpeen mukaan tarkemmin esim. kepeillä. Sijaintitiedon (= maastonäytön/sijaintikartan) voimassaoloaika on kaksi viikkoa päiväyksestä.

Pyydä aina telekaapeleiden läheisyydessä kaivettaessa kaapelinäyttö vähintään 4 vrk ennen kaivutyötä.

  1. Kaivutyöt kaapelireitin läheisyydessä Paljasta aina kaapelireittiä lähestyttäessä käsikaivuna reitin kaikki kaapelit, putket ym. rakenteet. Selvitä tarkoin   -osa kaapeleista saattaa olla kaapelireitin keskilinjasta etäällä esim. kun reitillä on useita kaapeleita ja putkia. Tutki myös onko sähkökaapeleita – montako kaapelia löytyy yhteensä! Kaapelit voivat sijaita myös normaalista poikkeavassa syvyydessä esim. routimisen seurauksena tai kun ojia on perattu, maita viistetty tai paikalla on tehty kunnallistekniikan kaivutöitä, joten VARO kaivutyössä tai esim. aitatolppien reikien teossa heti maan pintakerroksesta alkaen!

Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,5 m – 1,0 m syvyydessä. Kadussa olevien rakenteiden, kallion, kaapeliristeilyjen tai myöhemmin suoritettujen katukorkeuksien muutosten takia saattavat syvyydet vaihdella paikallisesti huomattavastikin. Lisäksi kaapelinetsintälaitteen antama tarkkuus on parhaimmillaankin noin +/- 0,5 m. Kaapelin esille saamiseksi on kaivettava käsityökaluin 0,5m läheisyydessä molemmin puolin näytön osoittamaa kaapelin sijaintipaikkaa kunnes kaikki karttoihin merkityt kaapelit on saatu näkyviin. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa koneellinen kaivu.

Huomioi AINA kaapelireittiä lähestyttäessä riittävä varoetäisyys – vähintään ±0,5 m!

Käsittele kaapeleita varoen – älä riko kaapelivaipan pintaa. Asettele kaapelit, putket ja mahdollisesti työssä maasta löytyneet merkkiantennit samoille paikoilleen missä ne olivatkin. Mikäli joudut siirtämään reitillä olevia kaapeleita tai elementtejä > 1 m, huolehdi verkoston sijainnin mittaus ennen kaivannon peittämistä. Sovi tästä Saimaan Kuidun kanssa.

Mikäli näyttö jatkuu ensimmäisen kerran jälkeen pyri sopimaan uusi jatkonäyttöaika heti työn päättymisen jälkeen.  Jos aikaa ei voi silloin sopia muista, että jälkikäteen tehdyllä pyynnöllä on mahdollisesti toimitusaika 3 työpäivää.

Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esim. viilto kaapelivaippaan), on siitä heti kaivannon auki ollessa ilmoitettava Saimaan Kuidulle.

Mahdollisista vahingoista ja vaurioiden korjauskustannuksista vastaa vaurion aiheuttaja. Myös myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja, joka vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta haitasta. Kaapelinnäyttö tai paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvastuuta.